Het begin van de missie in Curaçao, Bonaire en Aruba

In de loop der jaren wordt van verschillende kanten een beroep gedaan op Mère Marie Joseph om zusters te sturen naar andere plaatsen en dit blijft niet beperkt tot Nederland.

Mgr. Van Wijkerslooth (procurator van de overzeese zending) ontvangt in 1841 van mgr. Niewindt (destijds apostolisch vicaris van het eiland Curaçao) het verzoek om kloosterzusters te zoeken voor het onderwijs op Curaçao. Mère Joseph is onmiddellijk bereid om aan dit verzoek te voldoen.

De taak die aan de zusters in Curaçao wordt opgedragen is drievoudig:
- in Willemstad moeten scholen komen voor kinderen van alle standen:
- er moet een pensionaat worden geopend voor meisjes (gegoede stand);
- er moeten missiestaties worden opgericht in de buitendistricten.

Eind 1841 vertrekken de eerste zes zusters naar Curaçao om na een reis van meer dan zestig dagen met de zeilboot “Maria Jacoba” op 12 januari 1842 in Willemstad aan te komen. En al op 14 februari 1842 worden de eerste scholen in Otrabanda geopend.

Dat Mgr. Niewindt blij was met de zusters blijkt uit een brief die hij aan Mère Joseph schreef: “ het is mij een genoegen U de behouden aankomst Uwer kinderen, onze waardige Zusters, mee te deelen. De geur, welke de deugden dezer godgewijde maagden nu reeds verspreiden, strekt ten bewijze van de zorgen dergenen, die haar hebben gevormd en opgeleid. Reeds aan boord hebben zij door haar voorbeeld gepredikt, en hier zijn allen, die haar naderen, door het zien harer voortreffelijke hoedanigheden als opgetogen.“

Onderwijs
Vanaf het begin wordt sterk de nadruk gelegd op de verbetering van het onderwijs in de buitendistricten. In 1847 wordt de eerste school opgericht te Barber, hierna volgen vele andere scholen. Op het eiland Bonaire wordt de eerste school in 1856 gesticht te Playa (Kralendijk) en in 1864 te Rincon. Op Aruba wordt het eerste onderwijs gegeven in 1857.

Weeshuis
Behalve al deze stichtingen verzorgen onze zusters sinds 1858 ook een weeshuis, aanvankelijk in een woning in Otrabanda maar in 1867 wordt het nieuwe pensionaat Welgelegen in gebruik genomen.

Noviciaat
Reeds bij de eerste vestiging van onze zusters op Curaçao in 1842, richt Mère Marie Joseph in overleg met Mgr. Niewindt een Noviciaat op. Inlandse zusters worden al spoedig in tweetallen uitgezonden om het werk in de buitendistricten te verrichten.

Rondom de kerk bouwen de zusters een klooster en scholen. Op deze manier wordt een sterkte invloed op het godsdienstig leven van de mensen uitgeoefend.